این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ ماژیک بند به نام دیگران براتون آماده کردیم

دیگران از ماژیک بند

متن آهنگ ماژیک بند به نام دیگران

خبر به دور ترین نقطه جهان برسد نخواست او به من خسته بی گمان برسد●♪♫

شکنجه بیشتر از این که پیش خودت کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد●♪♫

چه میکنی اگر او را که خواستی که یک عمر به راحتی کسی از راه ناگهان برسد●♪♫

رها کنی برود از دلم جدا باشد به آن دوسش داشته به آن برسد●♪♫

خدا کند فقط این عشق از سرم برود خدا کند که فقط زود آن زمان برسد●♪♫

چه میکنی اگر او را که خواستی که یک عمر به راحتی کسی از راه ناگهان برسد●♪♫

رها کنی برود از دلم جدا باشد به آن دوسش داشته به آن برسد●♪♫

خدا کند فقط این عشق از سرم برود خدا کند که فقط زود آن زمان برسد●♪♫