این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ امین و امید به نام من زنده ام اما صد تا طناب دار دور گلوم دارم براتون آماده کردیم

من زنده ام اما صد تا طناب دار دور گلوم دارم از امین و امید

متن آهنگ امین و امید به نام من زنده ام اما صد تا طناب دار دور گلوم دارم

این تن یه بنبسته وقتی نه راه پیش نه راه پس داری

من آرزو دارم

تو زنده ای اما از زندگی تنها حق نفس داری

این زندگی کردن تو باور من نیست

این تن یه بنبسته وقتی نه راه پیش نه راه پس داری

من آرزو دارم

تو زنده ای اما از زندگی تنها حق نفس داری

این زندگی کردن تو باور من نیست

این تن یه بنبسته وقتی نه راه پیش نه راه پس داری

من زنده ام اما صد تا طناب دار دور گلوم دارم

این تن یه بنبسته وقتی نه راه پیش نه راه پس داری

من زنده ام اما صد تا طناب دار دور گلوم دارم