این بار در رسانه تهران دانلود آهنگ محسن بابا احمدی به نام مونم بختیاری براتون آماده کردیم

مونم بختیاری از محسن بابا احمدی

متن آهنگ محسن بابا احمدی به نام مونم بختیاری

دانلود آهنگ بختیاری محسن بابا احمدی

متن آهنگ مونم بختیاری محسن بابا احمدی

مونم بختیاری مونم سردیار / وریستین وه پا وا تونم هم توار

ای قوم هفت و چارم ای ایل سردیارم / مو عاشق یه پاله دو مشک و دو ملارم

لر بیدن افتخارم گپ و کوچیر ندارم هفت و چار یه ایلن مو لر سردیارم

لر بیدن افتخارم گپ و کوچیر ندارم هفت و چار یه ایلن مو لر سردیارم

قلبم زلاله چی او گرم ای دلم منی تو

دستم پتی، دلم سیر

قسم خورم به شه پیر/ قسم خورم به شه پیر

وی ای گویلم گپ تا کوچیر وین دور یک بوین

یار یک غمخوار یک عزیز یک بوین

زنگل لچک ریالی کد بستنه به شالی بی مریم نشونه دا ایل بختیاری

دا خوتی همه کسونم دا دردت به جونم ای چند کلام ناقابل سی غیرتت ایخونم

سی غیرتت ایخونم

لر بیدن افتخارم گپ و کوچیر ندارم هفت و چار یه ایلن مو لر سردیارم

لر بیدن افتخارم گپ و کوچیر ندارم هفت و چار یه ایلن مو لر سردیارم

قلبم زلاله چی او گرم ای دلم منی تو

دستم پتی، دلم سیر

قسم خورم به شه پیر/ قسم خورم به شهپیر